دروس

نیمسال دوم ۹۶-۹۵

» حسابرسی پیشرفته

» کاراموزی کارشناسی

» حسابداری پیشرفته 2

نیمسال دوم ۹۵-۹۴

» تئوری حسابداری 2

» سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

» حسابرسی پیشرفته

نیمسال اول ۹۴-۹۳

» حسابرسی پیشرفته- کارشناسی ارشد ادامه...

» حسابرسی پیشرفته - کارشناسی ارشد ادامه...

» حسابداری پیشرفته 1 ادامه...

» مباحث جاری در حسابرسی- کارشناسی ارشد ادامه...

» کارآموزی

» روش تحقیق ادامه...

» حسابرسی پیشرفته کارشناسی ارشد ادامه...

» حسابرسی پیشرفته کارشناسی ارشد ادامه...

نیمسال اول ۹۵-۹۴

» مباحث جاری در حسابرسی ادامه...

» حسابداری پیشرفته 2 ادامه...

» کارآموزی

» پروژه مالی

» حسابداری پیشرفته 2 ادامه...

» حسابرسی پیشرفته ادامه...

» روش تحقیق ادامه...

» بررسی مواردخاص در حسابداری ادامه...

نیمسال دوم ۹۴-۹۳

» کارآموزی

» مباحث جاری در حسابرسی ادامه...

» حسابرسی 3 ادامه...

» حسابداری پیشرفته 2 ادامه...

» حسابرسی پیشرفته ادامه...

» روش تحقیق ادامه...

» حسابرسی پیشرفته ادامه...

» تئوری حسابداری 2 ادامه...

زمینه های تدریس

1- حسابرسی در مقطع کارشناسی و ارشد

2-حسابداری مالی  و تئوری  های حسابداری

3- مسائل جاری و موارد خاص در حسابداری

4- روش تحقیق 

کیهان آزادی
کیهان آزادی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^