معرفی

مشخصات فردی

کیهان آزادی

نام - نام خانوادگی : کیهان   آزادی

پست الکترونیکی : ka.cpa2012@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

1-مدیر گروه  تخصصی رشته حسابداری از تاریخ 15/4/86 تا 15/10/87

2- مدیر گروه تخصصی رشته حسابداری از تاریخ 15/9/88 تا 31/5/92عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

1- عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی)

2- عضو انجمن حسابداران خبره ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 13

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385-12-01

کیهان آزادی
کیهان آزادی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استادیار
^